Polisi digwyddiad ar-lein a chod ymddygiad

Mae’r Collections Trust yn cynnal digwyddiadau cenedlaethol ar-lein, ynghyd â digwyddiadau ar y cyd â’r Rhwydwaith Datblygu Amgueddfeydd ar draws ranbarthau Lloegr, fel rhan o’n rhaglen allgymorth sy’n cael ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Lloegr. Mae’r wybodaeth a ddarperir yma’n nodi ein polisi a’n hymddygiad yn ystod digwyddiadau ar-lein, gyda’r nod o greu amgylchedd diogel a pharchus i’n siaradwyr a chyfranogwyr eraill. I gael gwybodaeth am reolyddion sylfaenol Zoom, darllenwch ein canllaw yma.

Cofrestru

 • Dydy cofrestru eich diddordeb ddim yn gwarantu y byddwch yn cael lle yn y digwyddiad. Mae maint y grŵp fel arfer yn gyfyngedig er mwyn galluogi cyfranogiad ystyrlon, ac rydyn ni’n blaenoriaethu staff a gwirfoddolwyr amgueddfeydd Achrededig y DU, a’r rheini sy’n gweithio at Achrediad.
 • Os oes rhestr aros, efallai y byddwn yn cyfyngu ar nifer y bobl sy’n dod o’r un sefydliad er mwyn cynyddu nifer y sefydliadau a fydd yn elwa o’r digwyddiad.
 • Bydd cadarnhad a gwybodaeth ymuno yn cael eu hanfon atoch chi ar ôl y dyddiad cau ar gyfer cofrestru. Byddwn hefyd yn cysylltu â chi os ydych chi wedi cael eich rhoi ar restr aros.
 • Mae’r wybodaeth ymuno ar gyfer y sawl sy’n cael gwahoddiad i gymryd rhan. Ni ddylech roi’r wybodaeth hon i neb arall, er enghraifft os na allwch chi fod yn bresennol eich hun.
 • Mae gan lawer o’n sesiynau restr aros. Rhowch wybod i ni o leiaf 24 awr cyn y sesiwn os nad ydych yn gallu bod yn bresennol er mwyn i ni allu cynnig eich lle i rywun arall.
 • Os na fyddwch yn troi fyny i ddigwyddiad mwy nag unwaith a/neu ddim yn rhoi gwybod i ni, efallai na fyddwch yn gymwys i gymryd rhan yn nigwyddiadau’r Collections Trust yn y dyfodol.
 • Os ydych chi’n rhagweld eich bod am fethu rhan sylweddol o’r sesiwn, er enghraifft 30munud mewn sesiwn awr a hanner, cysylltwch â ni ymlaen llaw gan y gallai fod yn fwy priodol cynnig lle i rywun ar y rhestr aros sy’n gallu dod i’r sesiwn gyfan.
 • Os oes gennych unrhyw gwestiynau am un o’r digwyddiadau, cysylltwch â events@collectionstrust.org.uk (sylwch mai dim ond yn Saesneg y gallwn ymateb).

Yn ystod y digwyddiad 

 • Rydyn ni’n gofyn i chi gyrraedd y sesiwn yn brydlon, ar yr amser sydd wedi’i nodi yn y cyfarwyddiadau ymuno. Mae’n bosibl na fydd y sawl sy’n cynnal y sesiwn yn derbyn y rheini sy’n cyrraedd mwy na 10 munud yn hwyr i’r sesiwn.
 • Ein nod yw darparu amgylchedd cyfforddus i siaradwyr a chyfranogwyr eraill, ac annog trafodaeth onest. Felly, dydyn ni ddim yn recordio ein digwyddiadau ar-lein, oni nodir hynny’n glir.
 • Dylech barchu preifatrwydd eich gilydd. Gan fod llawer o bobl yn gweithio gartref, efallai y byddwn yn gweld eu gofod personol. Peidiwch â recordio’r sesiynau, cymryd sgrinluniau na thynnu lluniau.
 • Meddyliwch am yr hyn byddwch yn ei bostio i’r sgwrs. Efallai bydd yr Collections Trust yn cadw sgwrs y cyfarfod er mwyn ysgrifennu a rhannu dolenni defnyddiol a ddarperir gyda’r bobl oedd yn bresennol yn y sesiwn.
 • Ni fydd yr Collections Trust yn derbyn unrhyw fath o harasio, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) sylwadau neu ymddygiad sy’n seiliedig ar hil, crefydd, ethnigrwydd, iaith, hunaniaeth neu fynegiant rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, gallu corfforol neu wybyddol, oed, ymddangosiad corfforol, addysg neu unrhyw statws grŵp arall.
 • Cofiwch barchu rhagenwau pobl. Os nad ydych chi’n gyfarwydd â phobl sy’n defnyddio’r rhagenw ‘nhw’, mae canllaw ar gael yma.
 • Os bydd y sawl sy’n cynnal y sesiwn yn gofyn i rywun rhoi’r gorau i ymddwyn yn annerbyniol, disgwylir i’r unigolyn wneud hynny ar unwaith. Gall unrhyw un sy’n torri ein polisi gael ei wahardd o’r digwyddiad, yn ôl disgresiwn y sawl sy’n cynnal y digwyddiad.
 • Lle bo’n bosibl, bydd capsiynau ar ein digwyddiadau ar-lein.
 • Cysylltwch â’r sawl sy’n cynnal y sesiwn os oes gennych unrhyw bryderon yn ystod y sesiwn. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio’r opsiwn sgwrsio mewn sesiwn Zoom, neu drwy anfon e-bost at events@collectionstrust.org.uk (sylwch mai dim ond yn Saesneg y gallwn ymateb).

Ar ôl y digwyddiad 

 • Rydyn ni ond yn dosbarthu deunyddiau dilynol, er enghraifft sleidiau a deunyddiau cyfeirio, i’r rheini oedd yn bresennol yn y sesiwn ac sydd wedi cwblhau unrhyw werthusiad.
 • Mae’r sleidiau a fydd yn cael eu dosbarthu er gwybodaeth i chi yn unig. Rydyn ni’n gofyn i chi barchu unrhyw eiddo deallusol a fydd yn cael ei gynnwys mewn unrhyw ddeunydd a fydd yn cael ei rannu.

Mae’r wybodaeth hon yn seiliedig ar godau ymddygiad a luniwyd ar gyfer SHARE Museums East, Museums Computer Group Alliance of Digital Humanities Organizations, ac ar gyfer Feral Vector, a ddefnyddir gyda diolch.