Caffael a derbyn

Bydd y sesiwn fer hon yn edrych ar weithdrefn caffael a derbyn Spectrum 5.0. Mae hyn yn golygu cymryd perchnogaeth gyfreithiol dros wrthrychau, yn enwedig (ond nid bob amser) i ychwanegu at eich casgliad tymor hir drwy’r broses dderbyn: ymrwymiad ffurfiol eich corff llywodraethu i ofalu am wrthrychau yn y tymor hir.

Yn ystod y sesiwn, byddwn yn adolygu’r gofynion sylfaenol, y weithdrefn a awgrymir, ac yn trafod sut gall eich amgueddfa ymdrin â’r weithdrefn hon. Bydd cyfleoedd i ofyn cwestiynau drwy gydol y sesiwn.

Fel dilyniant, efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi gymryd rhan yn y sesiwn labelu a marcio gwrthrychau yn y prynhawn.

Mae’r sesiwn hon yn cael ei chyflwyno gan yr Collections Trust ac yn cael ei hariannu gan Adran Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Cymru. Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i’r rheini sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn amgueddfeydd achrededig yng Nghymru, neu’r rhai sy’n gweithio at wneud hyn. Os oes gennych gwestiwn am y sesiwn, anfonwch e-bost at events@collectionstrust.org.uk (sylwch mai dim ond yn Saesneg y gallwn ymateb).

Mae’r cofrestriad ar gau. Gwaith paratoi ar gyfer y rhai fydd yn bresennol:

  • Os oes modd, darllenwch y cyflwyniad i Spectrum 5.0
  • Efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi adolygu’r weithdrefn caffael a derbyn ymlaen llaw a pharatoi eich cwestiynau.
  • Meddyliwch am y ffyrdd rydych chi’n gwneud pethau yn eich amgueddfa, gan gyfeirio at eich llawlyfr gweithdrefnau mewnol os oes gennych fynediad ato, er rydym yn deall efallai nad yw hyn yn bosibl ar hyn o bryd. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi gael y llawlyfr gyda chi yn ystod y sesiwn er mwyn gallu cyfeirio ato.
  • Ar adeg y sesiwn, dilynwch y cyfarwyddiadau ymuno y byddwn yn eu hanfon atoch chi wrth gadarnhau eich bod wedi cofrestru. Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal dros Zoom. Mae defnyddio eich gwe-gamera yn ddewisol, felly does dim rhaid i chi wisgo eich dillad gorau.