Polisi digwyddiad ar-lein a chod ymddygiad

News, blog and events

Mae’r Collections Trust yn cynnal digwyddiadau cenedlaethol ar-lein, ynghyd â digwyddiadau ar y cyd â’r Rhwydwaith Datblygu Amgueddfeydd ar draws ranbarthau Lloegr, fel rhan o’n rhaglen allgymorth sy’n cael ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Lloegr. Mae’r wybodaeth a ddarperir yma’n nodi ein polisi a’n hymddygiad yn ystod digwyddiadau ar-lein, gyda’r nod o greu amgylchedd diogel […]

Part of: Uncategorized

Inventory

News, blog and events

In this bitesize session we will review the Spectrum 5.0 Inventory procedure, exploring the minimum level of information required to ensure accountability for your collection. We will discuss how to prevent documentation problems and applying the Inventory procedure, including using and resolving temporary numbers. There will be opportunities to ask questions throughout. This session is […]

Part of: Uncategorized

Acquisition and accessioning

News, blog and events

This bitesize session will explore the Spectrum 5.0 Acquisition and accessioning procedure; taking legal ownership of objects, especially (but not always) to add to your long-term collection through the process of accessioning: the formal commitment by your governing body to care for objects over the long term. During the session we will review the minimum […]

Part of: Uncategorized

Object marking and labelling

News, blog and events

This bitesize online session will introduce the basic principles of object labelling and marking, including materials and techniques used for different types of objects. We will also briefly discuss how marking and labelling is linked to the Spectrum 5.0 collections management standard. This session is a follow-up to the Acquisition and accessioning session earlier the […]

Part of: Uncategorized

Rhestr eitemau

News, blog and events

Yn y sesiwn fer hon byddwn yn adolygu gweithdrefn Rhestr eitemau Spectrum 5.0, gan edrych ar y lefel sylfaenol o wybodaeth sydd ei hangen i sicrhau atebolrwydd ar gyfer eich casgliad.   Byddwn yn trafod sut i atal problemau gyda dogfennau a defnyddio’r drefn Rhestr Eitemau, gan gynnwys defnyddio a datrys rhifau dros dro. Bydd cyfleoedd i […]

Part of: Uncategorized

Marcio a labelu gwrthrychau

News, blog and events

Bydd y sesiwn ar-lein fer hon yn cyflwyno egwyddorion sylfaenol labelu a marcio gwrthrychau, gan gynnwys y deunyddiau a’r technegau sy’n cael eu defnyddio ar gyfer gwahanol fathau o wrthrychau. Hefyd, byddwn yn cael trafodaeth fer ynghylch sut mae marcio a labelu’n gysylltiedig â safon rheoli casgliadau Spectrum 5.0. Mae’r sesiwn hon yn dilyn y […]

Part of: Uncategorized

Caffael a derbyn

News, blog and events

Bydd y sesiwn fer hon yn edrych ar weithdrefn caffael a derbyn Spectrum 5.0. Mae hyn yn golygu cymryd perchnogaeth gyfreithiol dros wrthrychau, yn enwedig (ond nid bob amser) i ychwanegu at eich casgliad tymor hir drwy’r broses dderbyn: ymrwymiad ffurfiol eich corff llywodraethu i ofalu am wrthrychau yn y tymor hir. Yn ystod y […]

Part of: Uncategorized

Procedural manuals

News, blog and events

A manual helps a museum to standardise the capture, recording, safekeeping and use of information about museum collections. A museum’s procedural manual should be a set of evolving instructions describing how your museum carries out the Spectrum 5.0 procedures. We know that a lot of you are taking the opportunity to update or develop your […]

Part of: Uncategorized

Llawlyfrau gweithdrefnau

News, blog and events

Mae llawlyfr yn helpu amgueddfa i osod proses safonol ar gyfer casglu, cofnodi, cadw a defnyddio gwybodaeth am gasgliadau amgueddfeydd yn ddiogel. Dylai llawlyfr gweithdrefnau amgueddfa fod yn gyfres o gyfarwyddiadau yn disgrifio sut mae eich amgueddfa’n rhoi gweithdrefnau Spectrum 5.0 ar waith. Rydyn ni’n gwybod bod llawer ohonoch yn cymryd y cyfle i ddiweddaru […]

Part of: Uncategorized

Documentation policy, procedures and plans.

News, blog and events

Confused about the difference between documentation policies, plans and procedures? In this bitesize session Sarah Brown, Outreach Officer for Collections Trust, will go through the Accreditation requirements for documentation policy (5.1) and the Spectrum primary procedures (5.2) including Documentation planning, signposting to further guidance and examples online. There will opportunities to ask questions throughout. This […]

Part of: Uncategorized

Polisi, gweithdrefnau a chynlluniau dogfennaeth

News, blog and events

Yn ystod y sesiwn fer hon, bydd Sarah Brown, Swyddog Allgymorth yr Collections Trust yn mynd drwy’r gofynion achredu ar gyfer polisi dogfennaeth (5.1) a gweithdrefnau sylfaenol y Spectrum (5.2), gan gynnwys Cynllunio Dogfennaeth, a bydd yn cyfeirio at ragor o ganllawiau ac enghreifftiau ar-lein. Bydd cyfleoedd i ofyn cwestiynau drwy gydol y sesiwn. Mae’r […]

Part of: Uncategorized

An introduction to the Spectrum standard

News, blog and events

Suitable for those new to the Spectrum collections management standard or in need of a refresher, this online session will offer a bitesize introduction. We will discuss how a Spectrum 5.0 procedure works, how Spectrum might be applied within your own organisation and briefly introduce the primary procedures for Accreditation. There will opportunities to ask […]

Part of: Uncategorized

Cyflwyniad i safon y Spectrum 5.0

News, blog and events

Bydd y sesiwn ar-lein hon yn gyflwyniad bach i’r rheini sy’n newydd i safon rheoli casgliadau’r Spectrum neu’r rheini y mae angen cwrs gloywi arnynt. Byddwn yn trafod sut mae gweithdrefn Spectrum 5.0 yn gweithio, sut gallwch chi ddefnyddio’r sbectrwm yn eich sefydliad a byddwn yn rhoi cyflwyniad byr i’r prif weithdrefnau ar gyfer Achredu. […]

Part of: Uncategorized

Spectrum 101 evaluation

News, blog and events

Thank you for completing this form  – your feedback is important to us and, as a Sector Support Organisation, will contribute to our Arts Council England reporting. Notice: JavaScript is required for this content.

Part of: Uncategorized

Spectrum discussion - evaluation.

News, blog and events

Thank you for completing this form  – your feedback is important to us and, as a Sector Support Organisation, will contribute to our Arts Council England reporting. Notice: JavaScript is required for this content.

Part of: Uncategorized

Collections Trust online training feedback.

News, blog and events

Thank you for completing this form  – your feedback is important to us and, as a Sector Support Organisation, will contribute to our Arts Council England reporting. Notice: JavaScript is required for this content.

Part of: Uncategorized

Spectrum book club evaluation

News, blog and events

Thank you for completing this form  – your feedback is important to us and, as a Sector Support Organisation, will contribute to our Arts Council England reporting. Notice: JavaScript is required for this content.No Fields Found.

Part of: Uncategorized

Banish the backlog feedback

News, blog and events

Thank you for completing this form – your feedback helps us monitor your progress and enables us to provide appropriate ongoing support. As a Sector Support Organisation it will also contribute to our Arts Council England annual reporting. This feedback will be shared with our Museum Development partners in your region.

Part of: Uncategorized

Winner of Collections Trust Award 2019 announced

News, blog and events

Oxford’s History of Science Museum and Pitt Rivers Museum have jointly won the 2019 Collections Trust Award for Multaka-Oxford, a project that creates volunteer opportunities in the museums for forced migrants who have recently arrived in the UK. Multaka, which means meeting point in Arabic, uses the collections as a meeting point to bring people together and bring different perspectives to the presentation and interpretation of the collections.

Spectrum in action - CT conference 2018

News, blog and events

One year on from the launch of Spectrum 5.0, our 2018 conference explores how the latest version is being put into practice. We’ll start unveiling the programme in the spring, but for now please save the date: Thursday 13 September 2018.

Part of: Uncategorized