Kontroll av placering och förflyttning - Standarden

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Museet ska ha en policy för förflyttning av objekt inom museet och för registrering av objektens placering, oavsett om det är i museets lokaler eller någon annanstans. Policyn kan antingen vara ett fristående dokument eller utgöra en del av museets övergripande samlingsförvaltningspolicy. Oavsett vilket behöver troligen följande frågor övervägas när policyn formuleras:

 • Hur säkerställs att placeringsinformationen alltid hålls uppdaterad?
 • Hur kommer arbetsrutiner att granskas?
 • Finns det tillfällen när objekt tillfälligt kan flyttas utan att placeringsinformationen uppdateras?
 • Hur säkerställs att informationen om placering och förflyttning hålls skyddad och konfidentiell?
 • Hur säkerställs att objekt inte flyttas till olämpliga platser?
 • Vem har åtkomst till och kan redigera informationen om placering och förflyttning?
 • Vem kan begära och godkänna förflyttning av objekt inom museet?
 • Vem kan flytta objekt inom museet?
 • Finns det några begränsningar för när objekt kan flyttas, till exempel att inte flytta objekt när lokalerna är öppna för besökare?
 • När kan förflyttning utföras av egen personal och när behöver externa specialister anlitas?
 • När ska en kurir från museet följa med objekt under transport?
 • Vilken nivå på bevarandeåtgärder kommer att tillämpas för objekt under transport och finns det tillfällen när de kan variera?
 • Vem ansvarar för transportkostnader i olika sammanhang, till exempel när det gäller utlån då låntagaren vanligtvis står för kostnaden?

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver de steg som ska följas vid förflyttning av objekt. Spectrums föreslagna arbetsrutin är en bra utgångspunkt. Oavsett hur museet väljer att göra, bör museets egen arbetsrutin för processen åtminstone uppnå följande miniminivå:

Miniminivå Varför är detta viktigt?
Det finns en struktur för registrering av alla förvarings- och utställningsplatser i museets byggnader och lokaler. Det går snabbt och enkelt att hitta exakt var ett objekt finns placerat.Det går att flagga för vilka placeringar som är olämpliga för vissa typer av objekt.
Museet har nödvändig information för att kunna övervaka fastställda krav på klimat och miljö. Om luftfuktigheten i ett förvaringsutrymme är för hög kan museet sätta in åtgärder.Akvarellmålningar visas inte i miljöer med för starkt ljus.
Varje förflyttning av ett objekt, inklusive datum för flytten, registreras. Placeringsinformationen uppdateras enligt museets policy. Museet vet alltid var objekt finns.Ingen tid går förlorad på att leta efter objekt som har flyttats men där den nya placeringen inte har uppdaterats.
Information om placering går att få fram via objektnummer och benämning på placering. Museet vet alltid vad som finns i varje utställningsyta och förvaringsutrymme och var varje objekt befinner sig.
Museet registrerar vem som flyttat objekt och vid behov även vem som godkänt förflyttningen. Namngivna personer är ansvariga för flytt av objekt.Objekt flyttas inte utan godkännande.
Det finns en komplett historik över objektens tidigare placering i så stor utsträckning som möjligt. Det går att sammanställa en lista över alla objekt på en viss placering vid en viss tidpunkt, som kan behövas vid ett senare tillfälle av bevarande- eller säkerhetsskäl.
En riskbedömning görs när objekt ska flyttas, både för objekten och för människor. När det behövs finns det en skriftlig plan för att åtgärda riskerna. Olyckor uppstår inte på grund av bristande planering.Om något går fel går det att visa att det inte skett på grund av oaktsamhet.
Det finns tillräcklig försäkring eller utställningsgaranti innan transport av objekt, speciellt när det gäller inlånade objekt. Museet riskerar inte att bli skadeståndsskyldig om något går fel.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet