Verzekering en indemniteit - De Spectrumstandaard

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Door deze faciliteit te gebruiken, stemt u in met de bepalingen van de Spectrum-licentie.

Uw organisatie moet een beleid hebben inzake de verzekering en indemniteitsregeling voor objecten die onder uw beheer vallen. Deze beleidsregels kunnen in een afzonderlijk document staan of deel uitmaken van een breder collectiebeleid. Uw beleid moet rekening houden met de volgende vragen:

  • Mag uw organisatie haar eigen collecties verzekeren?
  • Welke objecten moeten verzekerd worden, en tegen welke risico’s?
  • Voor welke objecten zou het verstandig zijn om ze te verzekeren en tegen welke risico’s?
  • Welke omstandigheden zorgen ervoor dat de dekking van een object opnieuw beoordeeld moet worden?
  • Hoe is de verzekering en indemniteit geregeld voor objecten die u in bruikleen heeft?
  • Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw objecten de juiste dekking hebben als ze uitgeleend zijn of zich om een andere reden buiten uw gebouwen bevinden?
  • Wie is verantwoordelijk voor het regelen van een verzekering en het verlengen ervan?
  • Hoe wordt de verzekeringsdekking up-to-date gehouden?

Uw organisatie dient tevens een schriftelijke procedure te hebben met daarin de te volgen stappen voor het beheren en documenteren van verzekeringen. Deze Spectrumprocedure is een bruikbaar vertrekpunt om uw eigen procedure te ontwikkelen. De door uw organisatie gebruikte procedure dient in elk geval aan de volgende eisen te voldoen:

Minimumstandaard Waarom is dit belangrijk?
Alle objecten die onder uw verantwoording vallen, of ze zich nu in uw organisatie bevinden of elders, moeten onder een verzekerings- of indemniteitsregeling vallen die in uw beleid is vastgelegd. Verlies van of schade aan uw eigen objecten kan worden hersteld.Bruikleengevers kunnen gecompenseerd worden als u hun objecten kwijtraakt of beschadigt.
U beschikt over het vastgestelde minimum aansprakelijkheidsbedrag voor eigen risico in het geval dit betaald moet worden. U beschikt over de financiële middelen om in het slechtste geval deze bedragen te dekken.
Alle verzekeringspolissen en indemniteitsregelingen worden regelmatig herzien en eventueel verlengd. Wijzigingen in waardebepalingen komen tot uiting in de verzekering en indemniteit.Nieuwe aanwinsten zijn gedekt.
Uw objectrecords voldoen aan de standaard die door uw verzekeraar wordt vereist met het oog op het opsporen van gestolen items. Als u geen afbeeldingen en voldoende informatie kunt overleggen, kan het zijn dat een waardevol object niet gedekt wordt door de verzekering wanneer het gestolen is.

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO