Deaksesjon og avhending - Standarden

Norsk oversettelse

Ved å klikke på denne lenken aksepterer du vilkårene i Spectrumlisensen.

Museet skal ha en policy som dekker avhending av aksesjonerte og ikke-aksesjonerte objekter. Dette kan enten være et eget dokument eller del av en større policy for hele samlingsutviklingen. Policyen bør uansett svare på følgende spørsmål:

  • Hvilke etiske regler skal gjelde når museet vurderer å avhende?

  • Bortsett fra generelle hensyn, finnes det juridiske begrensninger for muligheten til å avhende objekter, for eksempel gjeldende lover, styringsdokumenter eller avtaler med givere?

  • Hvorfor og hvordan kan objekter avhendes?

  • Hvilke kriterier skal vektlegges ved vurdering av foreslåtte avhendinger?

  • Hvem kan foreslå og godkjenne avhending av aksesjonerte objekter?

  • Hvem kan foreslå og godkjenne avhending av ikke-aksesjonert materiale?

Museet skal også ha en skriftlig prosedyre som beskriver trinnene som skal følges ved avhending av objekter. Spectrums foreslåtte prosedyre er et godt utgangspunkt. Men uansett hvordan det gjøres, skal museets prosedyre oppfylle følgende minstekrav:

Minstekrav Hvorfor er dette viktig?
Forslag om avhending av objekter skla være skriftlige. Beslutningstagerne har alle relevante fakta og kan kontrollere at forslaget samsvarer med den fastsatte policyen.
Det skriftlige forslaget henviser til dokumentasjon som dokumenterer museets eireskap til objektet, eller gir grunnlag for å anta at så er tilfelle. Beslutningstagerne kan vurdere risikonivået ved avhending av objekter som mangler entydig dokumentasjon av eierskap.
I det skriftlige forslaget undersøkes og noteres alle konkrete risikoer, kostnader eller andre begrensninger. Destruksjon skjer på forsvarlig og lovlig måte, for eksempel ved håndtering av asbest.
Avhending av aksesjonerte objekter gjøres etter spesiell tillatelse fra museets styre, og avhending av ikke-aksesjonert materiale godkjennes av mer enn én autorisert person. Museets styre kan holdes formelt ansvarlig for avhendinger. Avhending av objekter skjer ikke etter bestemmelser fra enkeltpersoner.
Avhending av objekter skjer i tråd med museets etiske regler. Museet risikerer ikke å skade eget rykte eller miste akkreditering.
Godkjente deaksesjoner registreres i aksesjonsregisteret og annen relevant informasjon oppdateres. Aksesjonsregisteret er en sikker hovedliste over alle objekter som museet har i sine faste samlinger.
Museet lagrer all informasjon knyttet til avhendinger. Det foreligger en revisjonshistorikk dersom det oppstår problemer i fremtiden.

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd