Tillståndskontroll och teknisk bedömning - Förslag på arbetsrutin

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Begäran om kontroll eller bedömning

Tillståndskontroll eller teknisk bedömning av ett objekt initieras ofta i en annan process i Spectrum. När det handlar om många objekt kan det vara lämpligt att kontrollera ett urval, snarare än alla.

Behöver objekt flyttas för att kunna kontrolleras?

Kontroller bör utföras under bra ljusförhållanden så att en så korrekt beskrivning som möjligt av objektet och dess tillstånd kan registreras. Vissa material och speciell utrustning kan också behövas, samt potentiellt ett lämpligt område för karantän om objekten är angripna eller innehåller farliga material.

Om objekt måste flyttas för kontroll, gå till Kontroll av placering och förflyttning.

Genomföra en kontroll eller bedömning

Genomför kontrollen eller bedömningen.

Museets policy ska ange vem som får utföra tillståndskontroller och tekniska bedömningar och särskilt när det behövs en konservator. (Se Kommentar 1) När det finns, bör hänvisning till tidigare tillståndskontroller och annan relevant information, till exempel kommentarer om faror samt rekommendationer för hantering, göras.

Ta foton när det är möjligt.

Fotodokumentation är önskvärd och kan krävas vid utlån, av försäkringsbolag eller vid skadeersättning. Använd skisser eller diagram tillsammans med fotografier för att visa på områden där materialförlust eller skada skett. Gå till Reproduktion.

Registrera information om kontrollen eller bedömningen.

Registrera följande information om själva kontrollen eller bedömningsprocessen:

Information om identifiering av objekt eller Information om inkommande objekt

 • Objektnummer eller Ankomstnummer för alla objekt eller grupper av objekt som ska kontrolleras eller bedömas.

Information om tillståndskontroll/teknisk bedömning

 • Ett referensnummer för den aktuella tillståndskontrollen eller tekniska bedömningen – Tillståndskontroll/bedömning – referensnummer.
 • Tillståndskontroll/bedömning – datum (använd ett standardformat).
 • Tillståndskontroll/bedömning utförd av Utförare av tillståndskontroll/bedömning. (Använd standardformat för namn)
 • Metod som använts vid tillståndskontroll eller bedömning – Tillståndskontroll/bedömning – metod (använd en standardterminologikälla).
 • Anledningen till tillståndskontroll eller bedömning – Tillståndskontroll/bedömning – syfte (använd en standardterminologikälla).
 • Övrig information som inte redan registrerats, till exempel att kontrollen utförts under dåliga ljusförhållanden – Tillståndskontroll/bedömning – kommentar.

Registrera information om resultatet av kontrollen eller bedömningen.

Information om tillstånd kan registreras i ankomstinformation, i en katalogpost eller i ett separat dokument i en annan mapp. Detta kan dupliceras i form av ett “objektpass” som förvaras med objektet och identifierar speciella förhållanden eller eventuella faror. Registrera så många uppgifter om objektets tillstånd som behövs enligt processen. Till exempel:

 • En kort kommentar, till exempel “blekt” eller “spricka i lock”, när ett objekt anländer till museets lokaler.
 • En fullständig teknisk bedömning som utförs av en konservator för att avgöra objektets sammansättning och vilka konserveringsåtgärder som kan behövas. Objektets tillstånd bör registreras innan några åtgärder vidtas.

Registrera följande när det är aktuellt:

Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning

 • Helhetsgrad (använd en standardterminologikälla).
  • Helhetsgrad – datum (använd ett standardformat).
  • Helhetsgrad – kommentar.
 • Tillstånd (använd en standardterminologikälla).
  • Tillstånd – datum (använd ett standardformat).
  • Tillstånd – kommentar.
 • Teknisk bedömning , om en sådan utförts. Här kan till exempel de åtgärder som bör utföras för att förbättra objektets omgivande klimat- och miljö registreras.
  • Teknisk bedömning – datum (använd ett standardformat).
 • Konservering – prioritering för åtgärd (använd en standardterminologikälla).
 • Klimat- och miljöförhållanden – kommentar , om en sådan utförts.
  • Klimat- och miljöförhållanden – datum för kommentar (använd ett standardformat).
 • Fara , om den finns. (använd standardterminologi).
  • Fara – datum (använd ett standardformat).
  • Fara – kommentar.
 • Nästa tillståndskontroll/bedömning – datum (använd ett standardformat).

Information om objektets behov

 • Utställning – rekommendationer.
 • Klimat- och miljöförhållanden – rekommendationer.
 • Hantering – rekommendationer.
 • Packning – rekommendation.
 • Speciella behov.
 • Förvaring – rekommendationer.

Information om konservering och åtgärder på objekt

 • Om det är relevant, nästa datum för kontroll efter konservering – Uppföljning – datum (använd ett standardformat).

Åtgärder efter kontroll eller bedömning

Uppdatera objektposterna med alla rekommendationer om förvaring och hantering.

Om resultatet av en kontroll eller bedömningen inte registrerats direkt i relevanta objektposter uppdatera dessa så att alla viktiga kommentarer om faror eller rekommendationer för bevarande finns tillgängliga för andra. Notera Placering av dokument för alla arkiverade rapporter så att museets och andra kan hitta dom i framtiden.

Finns det anledning till oro efter kontrollen?

Om ett objekts tillstånd ger anledning till oro, eller om det skiljer sig från vad som registrerats vid föregående tillståndskontroller, be att få ett utlåtande från en konservator eller annan lämplig specialist. Gå till Samlingsvård och konservering.

Om det inte finns anledning till oro, återgå till den process som föranledde kontrollen.

Rådgivning

Kommentar 1: Nivå på tillståndskontroll och registrering

Det kan vara användbart att definiera tre nivåer för kontroll av tillståndet för objekt, beroende på hur komplex rapporteringen är och den nivå av expertis som krävs.

 • Tillståndskontroll utförd av någon ur personalen eller av volontärer, till exempel när objekt anländer för förfrågning, lån eller potentiellt förvärv.
 • Tillståndsrapport sammanställd av personal med bevarandekompetens eller allra helst av en konservator, till exempel för objekt som ska lånas ut eller innan en konservering där verktyg eller kemikalier ska användas.
 • Fullständig tillståndsrapport sammanställd av en konservator innan större konserveringsåtgärd, till exempel restaurering av ett sammansatt objekt med många delar.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet