Samlingsöversyn - Standarden

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Museet ska ha en policy för hur översynen ska genomföras och i vilket syfte. Den kan utgöra en del av en övergripande policy för utveckling av samlingarna där förvärv och avyttring ingår, speciellt om målet med översynen är att få ett bättre grepp om samlingarnas styrkor och svagheter. Oavsett vilket behöver troligen följande frågor övervägas när policyn formuleras:

  • Varför utför museet översyn av samlingarna?
  • Vilka juridiska och etiska regler kommer museet att ta hänsyn till? Som till exempel Icoms etiska regler.
  • Vilka delar av samlingen bör prioriteras vid översynen?
  • Vem har rätt att genomföra samlingsöversyn?
  • Finns den kompetens som behövs internt, eller behöver extern expertis anlitas?
  • Finns det möjlighet att delta i större projekt, till exempel regional eller ämnesspecifik översyn?
  • Hur ska resultaten av översynen rapporteras och tas om hand?
  • Hur ska resultaten av översynen göras tillgängliga för andra?

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver de steg som ska följas vid samlingsöversyn. Spectrums föreslagna arbetsrutin är en bra utgångspunkt. Oavsett hur museet väljer att göra, bör museets egen arbetsrutin för processen åtminstone uppnå följande miniminivå:

Miniminivå Varför är detta viktigt?
En skriftlig plan skapas och arkiveras för varje översyn. Planen innehåller den metod som ska följas, bedömningskriterierna och det system för betygssättning som ska användas. Det finns ingen anledning att registrera betydelsen för ett objekt som “3” om ingen vet vad det står för
Datum för varje objektbedömning och person som ansvarar för betygsättningen registreras. Det går att ta reda på när ett objekt genomgått en översyn av någon med specialistkunskap.
Relevanta nummer för varje objekt eller objektgrupp som bedöms, registreras. Det är tydligt vilken betygsättning som hör till vilka objekt.
Nya bedömningar som görs vid översynen läggs till i katalogen. I objektposterna går det att se om objektet genomgått en översyn och var relevant information finns.
Resultaten från översyn av samlingarna analyseras och lämplig uppföljning föreslås. Översyn kan berika museets strategiska planering.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet