Samlingsvård och konservering - Förslag på arbetsrutin

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Komma överens om konserveringsåtgärder

Beskriv omfattningen av de åtgärder som ska utföras.

Konservatorer involveras ofta i flera andra Spectrumprocesser. Om en konservator tidigare har utfört bedömningar och rekommenderat åtgärder kan detta användas som underlag till överenskommelse för det arbete som ska utföras. Om så inte är fallet ska en tillståndskontroll och rekommendationer för åtgärder genomföras av konservatorn när denne mottar objekten.

Kom överens om vilka åtgärder som ska utföras.

Det bör finnas en skriftlig överenskommelse kring konservatorns åtgärdsförslag. Detta kan vara relativt enkelt om objekten tillhör museet och konservatorn är anställd. Om objektet inte tillhör museet, till exempel vid föreslagna konserveringsåtgärder på inlånade objekt för en utställning, bör skriftligt godkännande inhämtas från ägaren.

När en extern konservator anlitas krävs en formell överenskommelse där följande ingår:

 • Bedömning och rekommendationer efter en tillståndskontroll.
 • En tidplan för arbetet.
 • Konservatorns namn och företagsinformation.
 • Beslut om genomförande och vem som ansvarar för detta.
 • Villkor, till exempel en betalningsplan.
 • Alla överenskommelser om transporter, hantering, säkerhet, försäkring och tillgänglighet, både vid transport och när objektet finns hos konservatorn.

Arkivera ovanstående och registrera Placering av dokument i relevanta objektposter så att informationen kan hittas i framtiden.

Förse konservatorn med information om varje objekt.

Om det finns tillgängligt och inte är sekretessbelaggd, ge konservatorn följande information om varje objekt som åtgärder ska utföras på, helst även foton:

 • Objektnummer, alternativt ankomstnummer eller lånenummer för objekt som inte tillhör museet.
 • Kort beskrivning.
 • Material.
 • Placering, om konservatorn måste hämta objektet.
 • Tekniska beskrivningar och tillståndsbedömningar.
 • Tidigare konserveringshistorik.
 • Rekommenderade åtgärder eller konserveringsbehov med utgångspunkt i resultatet från tillståndsbedömningen och den tänkta användningen.
 • Syfte med konserveringen.
 • Person som gör förfrågan.
 • Datum för förfrågan.
 • Datum när det ska vara klart.
 • Bedömningar av hälso- och säkerhetsrisker.

Arkivera ovanstående och registrera Placering av dokument i rätt objektpost.

Registrera information om konserveringsåtgärder innan de utförs.

Följande bör ingå:

Information om identifiering av objekt eller Information om inkommande objekt

 • Objektnummer eller Ankomstnummer för det eller de objekt som åtgärder ska utföras på.

Information om konservering och åtgärder

 • Referensnummer för arbetet – Konservering – referensnummer (använd ett standardformat).
 • Namn på konservatorn och kontaktinformation om det är någon som anlitas externt:
  • Konservator (använd standardformat för namn).
  • Adress.
 • Den på museet som godkänner konserveringen – Konservering godkänd av (använd standardformat för namn).
  • Konservering – datum för godkännande (använd ett standardformat).
 • Konservering – metod (använd standardterminologi) för detta arbete.

Genomföra konserveringsåtgärder

Flytta objekt.

Om objektet ska flyttas inom byggnaden, inklusive från en avsides lokal till en intern lokal för konservering. Gå till Kontroll av placering och förflyttning.

Om objektet ska flyttas från museets områden till en extern konservator gå till Utlämning av objekt och sedan till Kontroll av placering och förflyttning.

Utför överenskomna konserveringsåtgärder.

Dokumentera konserveringsåtgärder

Registrera information om arbetet och åtgärderna på varje objekt direkt eller så snart som möjligt.

När arbetet pågår eller i direkt anslutning till det bör konservatorn registrera:

Information om konservering och åtgärder på objekt

 • Tidpunkt för arbetets genomförande:
  • Åtgärd – startdatum (använd ett standardformat).
  • Åtgärd – slutdatum (använd ett standardformat).
 • Åtgärdsrapport innehållande:
  • Typ av arbete, till exempel konserveringsåtgärder, förebyggande åtgärder, tillståndsrapport, tillståndsrapport vid lån.
  • Vad som utförts till exempel placering, process, metod, använda material, varaktighet och resultat.
  • Referensnummer för rapporter, fotografier, ritningar, röntgenbilder eller andra typer av bilder.
  • Nya eller ändrade rekommendationer för hantering, packning, förvaring och utställning.
  • Instruktioner om packning och stöd om det är en del av arbetet.
  • Uppdateringar av vård- och underhållsplan vid behov.
  • Datum för eventuellt uppföljningsarbete eller utvärdering om det behövs – Uppföljning – datum.
  • Information om nya eller reproducerade delar som tillfogats ett objekt.

Lägg in relevant konserveringsinformation i museets dokumentationssystem.

Om en extern leverantör anlitas bör denne lämna in all information som registrerats under arbetets gång. Arkivera ovanstående och registrera Placering av dokument i relevanta objektposter så att informationen kan hittas i framtiden.

Nyckelinformation, som till exempel kommentarer om faror eller rekommendationer för hantering, kan behöva överföras till relevanta objektposter så att den finns tillgänglig direkt för alla som tittar i dessa poster. Om arbetet utförts av en konservator internt kan informationen läggas in direkt i det digitala samlingssystemet.

Genomför kontroll av objekten vid fastställda uppföljningsdatum.

För att kontrollera om konserveringen fungerat på lång sikt bör objekt undersökas vid fastställda uppföljningsdatum och deras tillstånd dokumenteras.

Rådgivning

Kommentar 1: Nivåer på dokumentation

Omfattningen och formen för konserveringsdokumentation beror på vilka typer av konserveringsåtgärder som utförts och hur det påverkat objektet ifråga. Speciella omständigheter kan avgöra hur detaljerad informationen ska vara. Det kan vara återställande efter en katastrof, akuta mindre konserveringsåtgärder, masskonservering, förebyggande konserveringsåtgärder eller att damma objekt i öppna montrar. Komplett dokumentation av akuta åtgärder ska ske så snart omständigheterna tillåter det.

Kommentar 2: Dokumentera bevis som kan förloras vid konservering.

Då konserveringsåtgärder som försvårar för framtida analyser eller avlägsnar potentiell information genomförs, bör effekterna av dessa noteras som en del av resultatet. Alla åtgärder för att bevara information, till exempel provtagning före behandling, bör dokumenteras. Sådana åtgärder kan inkludera värmebehandling av metaller eller avlägsnande av all jord från arkeologiska objekt. Komplett information om alla åtgärder bör dokumenteras som framtida referens för hälso- och säkerhetsskäl, samt då konserveringsmaterial som använts börjar brytas ned och måste avlägsnas.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet