Bevaring og konservering - Forslag til arbeidsrutine

Norsk oversettelse

Ved å klikke på denne lenken aksepterer du vilkårene i Spectrumlisensen.

Bli enige om konserveringstiltak

Beskriv omfanget av arbeidet som skal utføres.

Konservatorer er ofte involvert i flere andre Spectrum-prosedyrer. Hvis en konservator tidligere har utført vurderinger og anbefalt tiltak, kan dette brukes som grunnlag for å bli enige om arbeidet som skal utføres. Hvis dette ikke er tilfelle, skal konservatoren utføre en tilstandsvurdering og anbefale tiltak ved mottak av objekter.

Bli enige om arbeidet som skal utføres.

Konservatorens forslag til tiltak bør være skriftlige. Det kan være relativt enkelt dersom objektene tilhører museet og konservatoren er en ansatt. Hvis objektet ikke tilhører museet, for eksempel ved forslag om konserveringstiltak for et objekt som er lånt inn, bør det hentes inn skriftlig samtykke fra eieren.

Hvis museet bruker en ekstern konservator, kreves det en formell avtale som inneholder følgende:

 • Vurdering og anbefalinger etter en tilstandsvurdering.
 • En tidsplan for arbeidet.
 • Konservatorens navn og bedriftsinformasjon.
 • Godkjennelse til å utføre arbeidet og hvem som er ansvarlig.
 • Vilkår, for eksempel en betalingsplan.
 • Alle avtaler om transport, håndtering, sikkerhet, forsikring og tilgjengelighet, både ved transport og mens objektene befinner seg hos konservatoren.

Arkiver dette og registrer Dokumentplassering i de aktuelle objektenes katalogposter, slik at det kan gjenfinnes i fremtiden.

Gi konservatoren informasjon om hvert enklet objekt.

Hvis det er tilgjengelig, og ikke konfidensielt, skal konservatoren få følgende informasjon om de enklete objekt det skal utføres tiltak på, og helst også fotografier:

 • Objektnummer, eller eventuelt mottaksnummer eller lånenummer for gjenstander som ikke tilhører museet.
 • Kort beskrivelse.
 • Materialtyper.
 • Plassering, hvis konservatoren må hente objektet.
 • Beskrivelser og tilstandsvurderinger.
 • Tidligere konserveringshistorikk.
 • Anbefalte tiltak eller konserveringsbehov med utgangspunkt i tilstandsvurderinger og tiltenkt bruk.
 • Årsaken til, eller formålet med konserveringen.
 • Personen som kommer med forespørselen.
 • Datoen for forespørselen.
 • Datoen arbeidet skal være fullført.
 • Eventuelle helsefarer og risikovurderinger.

Arkiver dette og registrer Dokumentplassering i de relevante objektpostene.

Registrer informasjon om konserveringstiltakene før de utføres.

Dette bør omfatte:

Informasjon for identifisering av objekter eller Mottaksinformasjon om objekter

 • Objektnummer eller Mottaksnummer for objekter eller grupper av objekter som det skal arbeides på.

Informasjon om konservering og behandling

 • Et referansenummer for arbeidet – Konservering – referansenummer (bruk standardformat).
 • Navnet på konservatoren og kontaktopplysninger, hvis denne er engasjert eksternt:
  • Konservator (bruk standardform for navnet).
  • Adresse.
 • Museets godkjenner – Konservering – godkjenner (bruk standardform for navnet).
  • Konservering – dato for godkjenning (bruk standardformat).
 • Konservering – metode (bruk standard terminologi) som brukes i dette arbeidet.

Gjennomføre konserveringstiltak

Flytt objektene.

Hvis objektet skal flyttes innenfor museets bygninger, for eksempel til et internt konserveringsverksted. Gå til Plassering, flytting og transport.

Hvis objektet skal flyttes fra museets bygninger til en ekstern konservator, gå til Utlevering og derfra til Plassering, flytting og transport.

Gjennomfør avtalte konserveringstiltak.

Dokumentere konserveringstiltak

Registrer opplysninger om tiltakene og arbeidet som utføres på hvert enklet objekt med en gang, eller så snart som mulig.

Mens arbeidet pågår, eller så snart det er ferdig, skal konservatoren registrere følgende:

Informasjon om objektkonservering

 • Når arbeidet ble utført:
  • Objektkonservering – startdato (bruk standardformat).
  • Objektkonservering – sluttdato (bruk standardformat).
 • Konserveringsrapport som inneholder:
  • Type arbeid, for eksempel konservering og behandling, forebyggende tiltak, tilstandsrapport, tilstandsrapport ved lån.
  • Tiltakene som ble utført, for eksempel plassering, prosedyre, metode, materialer som er brukt, varighet og resultat.
  • Referansenummer for rapporter, fotografier, tegninger, røntgenbilder eller andre typer bilder.
  • Nye eller reviderte anbefalinger for håndtering, pakking, oppbevaring og utstilling.
  • Instruksjoner for pakking og støttekonstruksjoner, hvis dette er en del av arbeidet.
  • Oppdateringer av bevaringsplan, hvis det er relevant.
  • Dato for eventuelt oppfølgingsarbeid eller evaluering, hvis det er relevant – Dato for neste vurdering.
  • Opplysninger om eventuelle nye eller reproduserte deler som er montert på objektet.

Legg til relevant konserveringsinformasjon i museets dokumentasjonssystem.

Hvis en ekstern konservator er engasjert, bør denne levere inn en kopi med all informasjon som er registrert i løpet av arbeidet. Arkiver dette og registrer Dokumentplassering i de aktuelle objektenes katalogposter slik at det kan gjenfinnes i fremtiden.

Det kan være nødvendig å overføre nøkkelinformasjon, for eksempel risikovurderinger eller håndteringsanbefalinger, til de objektenes katalogposter, slik at de også er tilgjengelige for alle som henter informasjon fra disse postene. Hvis arbeidet er utført av en intern konservator, kan denne informasjonen legges inn direkte i museets system for samlingsforvaltning.

Undersøk objektene på fastsatte datoer for neste vurdering.

For å undersøke om konserveringen fungerer på lang sikt bør objektene undersøkes på fastsatte datoer og tilstanden dokumenteres.

Veiledning

Merknad 1: Dokumentasjonsnivåer

Omfanget og formen av konserveringsdokumentasjonen avhenger av hvilken type konservering og behandling som utføres og hvilken effekt den har på det aktuelle objektet. Spesielle omstendigheter kan avgjøre hvilket presisjonsnivå som er mulig. Dette kan være restverdiredning, akutte mindre konserveringstiltak, massekonservering, forebyggende konserveringstiltak eller rengjøring, som å tørke støv av objekter i åpne montre. Tiltak i forbindelse med krisehåndtering må dokumenteres så snart forholdene tillater det.

Merknad 2: Dokumentere alt som kan gå tapt under konservering

Der konservering eller behandling kan fjerne spor eller kilder til informasjon, eller gjøre analyser av materialet umulig i ettertid, skal effekten av behandlingen noteres som en del av resultatet. Alle behandlingstiltak, for eksempel prøvetaking før konservering, skal dokumenteres. Slike tiltak kan omfatte varmebehandling av metaller og fjerning av jord fra arkeologiske objekter. Alle tiltak skal dokumenteres så utfyllende som mulig for fremtidig referanse, med tanke på HMS, og i tilfelle materialene som er brukt begynner å brytes ned og må fjernes.