Förvärv och accession - Standarden

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Museet ska ha en policy för förvärv av objekt. Denna kan vara en del av en mer övergripande samlingsutvecklingspolicy, som även omfattar avyttring. Oavsett vilket behöver troligen följande frågor övervägas när policyn formuleras:

  • Vilka typer av objekt kan museet förvärva och varför?
  • Vilka juridiska och etiska frågor kommer att övervägas innan objekt förvärvas?
  • Vem kan besluta om förvärv, i synnerhet till den accederade samlingen?
  • Vilka villkor ställs normalt vid förvärv av objekt?
  • Vad görs för att kontrollera proveniens för potentiella förvärv?
  • Hur beräknas löpande kostnader för potentiella förvärv (till exempel för ytterligare förvaringsutrymmen)?
  • Hur fastställs äganderätten till immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätt, och vad är museets policy för att ta över rättigheter?
  • Vilket format används för att numrera nya accederade objekt och vilka märkningsmetoder används för olika typer av objekt?
  • Hur lång tid bör det normalt ta att slutföra en accessionsprocess?

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver de steg som ska följas när objekt förvärvas. Spectrums föreslagna arbetsrutin är en bra utgångspunkt. Oavsett hur museet väljer att göra, bör museets egen arbetsrutin för processen åtminstone uppnå följande miniminivå:

Miniminivå Varför är detta viktigt?
Objekt förvärvas bara enligt museets fastställda policy samt enligt gällande lagar, överenskommelser och god praxis. Aktiviteter som rör insamling utförs etiskt och enligt museets uppdrag.Objekt förvärvas inte efter infall från enskilda personer.
Det finns skriftliga bevis på att den obestridbara äganderätten till förvärvade objekt har överförts till museet. Det går att bevisa museets äganderätt till samlingarna.Museet förvärvar inte arvegods där oklarheter kring äganderätten kan orsaka tvister inom en familj.
Museet gör givare medvetna om villkoren för att en gåva eller testamentarisk gåva ska kunna tas emot av museet. Givare förstår att objekt som överlämnats som gåva inte alltid kan finnas utställda och att de kan komma att avyttras i framtiden.Museet minimerar risken att få sitt rykte skadat om det skulle visa sig att givare eller deras arvtagare blir missnöjda i framtiden.
Varje objekt tilldelas ett unikt nummer vid accession och får en säker märkning eller märklapp med detta nummer. Varje fysiskt objekt kan kopplas samman med den information museet har om det.
All relevant information om själva förvärvet finns tillgänglig via det unika numret. Museet har så mycket dokumentation som möjligt om samlingarnas proveniens.Det går att hänvisa till originaldokument om problem uppstår i framtiden, exempelvis om en givares arvtagare tror att en gåva bara var ett lån.
Det finns manipuleringssäker information om alla accederade objekt där deras unika nummer används. Den accederade samlingen är formellt dokumenterad.Det är svårt för någon internt att stjäla objekt och sedan dölja alla spår genom att radera all information om att ett objekt funnits.
Som backup finns en uppdaterad säkerhetskopia av all accessionsinformation. Viktig information förloras inte vid en eldsvåda eller liknande katastrof.Det finns en extra säkerhetsnivå som skyddar mot obehörig manipulering av den huvudsakliga accessionsinformationen.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet